\(V\) 340.00 \([\mbox{m/s}]\)
\(v_s\) \([\mbox{m/s}]\)
\(v_o\) \([\mbox{m/s}]\)
\(f\) \([\mbox{Hz}]\)
\(f'\) \([\mbox{Hz}]\)

ドップラー効果

\[ f'=\frac{V-v_o}{V-v_s}f \]

\(V\):音速 \([\mbox{m/s}]\)

\(v_s\):救急車の移動速度 \([\mbox{m/s}]\)

\(v_o\):人の移動速度 \([\mbox{m/s}]\)

\(f\):救急車が発する音の振動数 \([\mbox{Hz}]\)

\(f'\):人が聞く音の振動数 \([\mbox{Hz}]\)

救急車が発する音の振動グラフ

再現エリア

人が聞く音の振動グラフ

両者の振動グラフ